ومن آرامم...

ومن آرامم...

         زمان ثانیه به ثانیه می گذرد...

توهستی,

       اوبرود...

من آرامم...

چون رودی که از این دیار می گذرد,

آرام...

         تا بی نهایت.

دیگر ترسی نیست,

              ترس ها ازمن می ترسند,

برود...

زمان را می گویم,

                      من آرامم...

/ 3 نظر / 16 بازدید
ساراازکرمانشاه

__@@_@__@_____@ ___________@@@_____@@___@@@@@ __________@@@@______@@_@____@@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@_______@ _________@@@@@_____@_______@ __________@@@@@____@______@ ___________@@@@@@@______@ __@@@_________@@@@@_@ @@@@@@@________@@_____ _@@@@@@@_______@_____ __@@@@@@_______@@_____ ___@@_____@_____@_____ ____@______@____@_____@_@@ _______@@@@_@__@@_@_@@@@@ _____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@ ____@@@@@@@__@@______@@@@@ ____@@@@@_____@_________@@@ ____@@_________@__________@ _____@_________@_____ _______________@_____ ____________@_@_____ _____________@@_@_____ ______________@@_____ آپم بیا هم اسم خودم [گل]

مرموزه خیلی خیلی شکاک

گر مرا برهانند به چندی جهانی را بسوزانم بله شما ارامی من هم میدونم چون جهان فعلا جاشه[نیشخند][چشمک]

سیاوش

گیرا و دارای حس بسیار خوب شروع و عالی تمام شده است در تایپ کردن سعی کن حروف را صحیح بنویس نوشتن ا به جای آ از زیبایی کلمه خصوصا در شعرمی کاهد